زمینه فعالیت گروه فنی و مهندسی و بازرگانی فیضی

 

 

 - طراحی و مشاوره در زمینه سیستم های BMS 

 

 - تهیه و فروش تجهیزات BMS  

 

 - نظارت بر اجرای پروژه های مربوط به BMS 

 

 - برنامه نویسی و بهینه سازی سیستم های BMS

 

 - تجمیع سازی تحت پروتکل های KNX , LON , BACnet

 

 - ارائه خدمات راهبری و نگهداری در پروژه های BMS