سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

Universal heating, ventilation, air conditioning controllers

 

 محصولات سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع خانه هوشمند 

 

محصولات سرمایش گرمایش و تهویه مطبوع در هوشمند سازی ساختمان امکان تنظیم دمای پیش فرض توسط کاربر و

فراخوانی آن و قطع خودکار سیستم سرمایش/گرمایش هنگام رسیدن دمای محیط به دمای تنظیمی و کاهش مصرف انرژی

را فراهم میکند.

 

 

کنترلرهای زیمنس-زیمنس-شرکت امکو-کاتالوگ های زیمنس-زیمنس-کنترلر-کنترلرهوشمند

 

 

 

کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های مستغرق زیمنس

 

 Synco™ 100

Immersion temperature controller RLE132  RLE162

 

کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های کانالی زیمنس

 

Duct temperature controller RLM162

 

کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های اتاقی زیمنس

 

Room temperature controller RLA162  RLA162.1

 

 کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های هوشمند زیمنس 

 

Synco™ 200

Universal controllers RLU.. 

 

 کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های هوشمند زیمنس با قابلیت شبکه

 

 Synco™ 700

Heating controller RMH760B..

Heating circuit module RMZ782B

DHW module RMZ783B

..Boiler sequence controller RMK770

..Universal modules RMZ785..789

 Plug-in type operator unitRMZ790

Synco bus operator unit RMZ792