سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.


 
 

 
 

کنترل گرمایش از کف دراتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

Each heating circuit is controlled by an electrothermal STA21  (8)actuator. A total of 6 heating circuits per room can be controlled in parallel by one heating circuit controller (6 or 7). Communication between heating circuit controller and central apartment unit takes place via KNX RF
 

 
Equipment
 
Central apartment unit QAX (1)
 
Room unit QAW910 (2)
 
Room temperature sensor QAA910 (3)
 
Heating circuit controller RRV912 (6) or RRV918 (7)
 
Electrothermal actuators STA21 / STP21 (8)
 
Two valve adapters (optional) (9)