سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

فروش کابل KNX

 

کابل تک زوج KNX (کابل 0/8 * 2)

 

کابل دوزوج KNX (کابل 0/8 * 2 *2)