سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.


 

 

کنترل تهویه در فضا های داخلی بیمارستان

 

 

 

در راستای کنترل دقیق و بهینه سیستم تهویه با هدف کاهش مصرف انرژی مصرفی و نیز حفظ بالانس هوای بین بخش ها به منظور جلوگیری از انتشار عفونت می توان بر اساس تجهیزات بکار رفته می توان امکانات زیر را در کنترل تهویه فضا های داخلی بیمارستان مد نظر داشت:

 

 

سیستم تهویه-بهینه سازی-بیمارستان هوشمند-کنترل خانه هوشمند-کنترل سیستم های هوشمند-سیستم هوشمند بیمارستان-هوشمندسازی بیمارستان-کنترل تهویه اتوماسیون خانگی-سیستم تهویه هوشمند-کنترل-تهویه-کنترل هوشمند تهویه بیمارستان-

 

 

 

•    تنظیم دمای مشاعات بر اساس نیاز دمایی واقعی ،وضعیت فصل و دمای بیرونی

•    کنترل دمای اتاق بیماران از داخل اتاق بیمار و نیز توسط ایستگاه پرستاری با قابلیت مدیریت از سامانه کنترل مرکزی BMS

•    امکان استفاده از کلید های هوشمند یکپارچه جهت جلوگیری از گسترش عفونت های بیمارستانی . این کلید ها فاقد هر گونه خلل یا فرج می باشد

•    سنجش رطوبت و کنترل سیستم های رطوبت زدا و اگزاست فن ها

•    کنترل خروجی سیستم تهویه در زمان باز شدن پنجره ها و تغییر وضعیت آن به حالت Stand By به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی

•    کنترل بالانس جریان های هوا در راستای جلوگیری از انتشار عفونت

•    قطع سیستم تهویه در زمان بروز حریق در محل حریق جهت کاهش سعت گسترش حریق

•    تهویه مناسب بخش ها و جلوگیری از سکون هوا که منجر به کاهش عفونت و رشد باکتری ها خواهد شد