سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 


 

نام محصول

 

 

Switching and dimming lights

 

 

انتخاب و کنترل سطح روشنایی در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

Raising and lowering blinds

 

 

کنترل پرده ها در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

(Combinations of lights and blinds (programmable scen

 

 

سناریوهای قابل برنامه ریزی برای نورمحیط در اتوماسیون خانگی زیمنس